23.09.2023
Для географа
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
AliExpress
Меню сайту
Категорії розділу
Географічна номенклатура [1]
Вимоги до знань, вмінь і навичок учнів [3]
Словник географічних термінів і понять [1]
Кабінет географії [12]
Довідники [15]
Географічні задачі [6]
Методика розв'язування географічних задач
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Головна » Статті » Підготовка до уроку » Вимоги до знань, вмінь і навичок учнів

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії

Критерії оцінювання знань учнів з географії

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно враховувати:

  правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність вживання географічної та картографічної термінології;

  ступінь самостійності відповіді;

— логічність, доказовість у викладенні матеріалу;

— ступінь сформованого інтелектуальних, загаль­ноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографіч­ними, статистичними та іншими додатковими мате­ріалами).

 

Початковий рівень навчальних досягнень характе­ризується фрагментарним володінням учнем навчаль­ним матеріалом. Учень може розпізнавати окремі гео­графічні об'єкти, намагається давати їм визначення, з допомогою вчителя знаходить їх на карті.

Середній рівень навчальних досягнень передбачає, що учень може відтворити (повторити) інформацію, тобто володіє знаннями-копіями. Він розуміє основний матеріал, з допомогою вчителя визначає поняття і закономірності, частково пояснює взаємозв'язки у природі та суспільстві, використовує картографічний матеріал. У процесі виконання практичних робіт пра­вильно використовує джерела знань. Спостерігаючи за природними та суспільними явищами, виділяє лише окремі їх особливості.

Достатній рівень навчальних досягнень передбачає, що учень достатньо володіє програмовим навчальним матеріалом, самостійно виправляє допущені помилки, підтверджує свої знання відповідними аргументами, здатен застосовувати здобуті знання на практиці. Правильно відбирає джерела необхідних знань для розв'язання проблем у типових ситуаціях. Здатний вести спостереження    за    природними    та    суспільними явищами.

Високий рівень навчальних досягнень передбачає вичерпну, правильну відповідь, повне розкриття змісту понять, закономірностей і географічних взаємозв'яз­ків, підтверджує їх прикладами. Учень грамотно й твор­чо використовує картографічні матеріали та інші дже­рела знань, уміє робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності; правильно проводить спостереження, оформляє та аналізує їх результати.

Рівні

навчальних

досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

1 Початковий

1

Учень розрізняє окремі географічні явища чи об'єкти (гори і рівнини, суша і океан, село і місто, галузь тощо) та з допомогою вчителя зна­ходить їх на карті.

 

 

2

Учень з допомогою вчителя відтво­рює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або декілька запропонованих географічних об'єк­тів та з допомогою вчителя нама­гається знайти їх на карті.

 

 

3

Учень у деяких випадках дає нечіткі характеристики географічних об'єк­тів; з допомогою вчителя знаходить їх на карті, може самостійно роз­різнити окремі географічні поняття.

Середній

4

Учень частково відтворює текст під­ручника, дає нечітке визначення ос­новних понять і термінів з допомогою вчителя; називає, відповідно до теми конкретного уроку, компоненти географічної оболонки та складові госпо­дарства; повторює за зразком практичну роботу; під час відповіді намагається користуватися географічною картою.

 

 

5

Учень відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв'язків, описує географічні об'єкти чи явища за типовим планом; намагається робити висновки без під­твердження їх прикладами; частково володіє   обов'язковою   географічною номенклатурою.

 

 

6

Учень самостійно дає більшість визна­чень, передбачених темою уроку, відтво­рює значну частину вивченого матері­алу відповідно до його викладу в під­ручнику; з допомогою вчителя виявляє причинно-наслідкові зв'язки, ілюструє, їх власними прикладами; на середньо­му рівні володіє географічною номен­клатурою та картою.

Достатній

7

Учень має достатні географічні знання і застосовує їх для вирішення стандарт­них ситуацій; має цілісне уявлення про природні та суспільні явища, вміє вес­ти спостереження за навколишнім се­редовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом.

 

 

8

Учень засвоїв основні уявлення, поняття і категорії географічної науки про Землю та господарську діяльність людини;  застосовує  здобуті  знання   на практиці,   використовуючи   прийоми аналізу статистичних даних про господарство і населення, показує їх зміну у часі; вміє наводити приклади в і людини і природи;  знає обов’язкову географічну номенклатуру.

 

9

Учень на достатньому рівні володіє нав­чальним матеріалом,  може застосову­вати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про компо­ненти природи і просторову організа­цію господарства; пояснює причинно-наслідкові зв'язки в природі й госпо­дарстві; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом.

Високий

10

Учень усвідомлює сучасну географіч­ну картину світу, здійснює оцінку пев­них процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; пояснює при­кладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, відбирає не­обхідні знання; вільно застосовує біль­шість географічних понять та може їх класифікувати; добре володіє картогра­фічним матеріалом.

 

 

11

Учень має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову терміно­логію, аргументує свої твердження і висновки} вміє працювати з рекомен­дованими вчителем джерелами геогра­фічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографіч­ну інформацію.

 

 

12

Учень володіє ґрунтовними географіч­ними знаннями у межах вимог навчаль­ної програми; висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки й узагальнення; здатний розв'язувати проблемні завдан­ня; вільно володіє картографічною ін­формацією та творчо її використовує.

 

Категорія: Вимоги до знань, вмінь і навичок учнів | Додав: kompas (23.08.2009)
Переглядів: 8102 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Форма входу
Реклама
Нові файли
Фернан Магеллан
Паливна промисловість України
Металургія. Презентація з географії
Географія світового транспорту. Презентація
Зорі та сузір'я. Презентація
Наша кнопка
Для підготовки до уроків географії


Нові статті
Вересень
Фінляндія. Коротка географічна характеристика
Яким принтером надрукувати конспект уроку
Найвизначніший картограф епохи Великих географічних відкриттів
Геохронологічна таблиця